Regulamin i procedury

Zapisując dziecko do świetlicy należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz zapoznać się z regulaminem i procedurami.

Regulamin świetlicy szkolnej dla klas I-III

 1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 6.40 do 16.40.
 2. Ze świetlicy mogą korzystać dzieci z klas I-IV.
 3. Nabór uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej zawierającej informacje o uczniu i formie opuszczania przez niego świetlicy. Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

O wszelkich zmianach należy powiadamiać wychowawców osobiście lub pisemnie.

 1. Informacje zawarte w karcie określają zasady opuszczania przez dziecko świetlicy (samodzielnie, odbierane przez rodziców, opiekunów, osoby upoważnione lub rodzeństwo).
 2. Każde samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej na zajęcia dodatkowe musi być poprzedzone pisemną zgodą rodziców, w przeciwnym wypadku uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.
 3. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest punktualne odbieranie dziecka ze świetlicy. W przypadku nieodebrania ucznia podjęte zostaną określone odpowiednią procedurą działania.
 4. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek przestrzegania „Kodeksu świetliczaka” zawierającego zasady dotyczące:
  • dbania o czystość i porządek w salach,
  • dbania i poszanowania zabawek, gier oraz innych sprzętów, znajdujących się w świetlicy,
  • korzystania ze świetlicy,
  • przestrzegania norm współżycia społecznego.

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy przez dziecko bez pozwolenia

 

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 1. Wychowawca świetlicy przeprowadza rozmowę z dzieckiem, które opuściło świetlicę bez pozwolenia.
 1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców oraz kierownika świetlicy.
 1. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową.
 1. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z dzieckiem przeprowadza pedagog szkolny.
 1. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez pozwolenia zostaje przeprowadzona rozmowa z udziałem rodziców dziecka, pedagoga szkolnego, kierownika świetlicy oraz wychowawcy świetlicy

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 Przyprowadzanie dziecka do świetlicy szkolnej

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone przez nich lub inne osoby do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 1. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność, poprzez podanie swoich danych wychowawcy (imię, nazwisko, klasa) oraz podaje godzinę opuszczenia świetlicy w przypadku samodzielnego wyjścia ucznia.

Odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej

 1. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnione przez nich osoby.
 1. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń zawartych w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, jak również wszelkich jednorazowych upoważnień lub zezwoleń, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są poinformować o tym nauczyciela świetlicy w formie pisemnej.
 1. Każda pisemna forma musi zawierać datę i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).
 1. Wychowawca świetlicy nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko lub inną osobę.
 1. W wyjątkowych sytuacjach losowych, gdy rodzic (opiekun prawny) lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic (opiekun prawny) może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru ucznia. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem tożsamości. Wychowawca jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
 1. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy zgłasza swoje wyjście do domu wychowawcy.
 1. Rodzice (osoby upoważnione) zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 1. Ze świetlicy lub miejsca, w którym aktualnie przebywa grupa (sala zabaw, boisko szkolne itp.) można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotrze na miejsce pobytu grupy.
 1. Dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia nie mogą samodzielnie opuścić świetlicy szkolnej.
 1. W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia upoważnienia, które znajduje się na karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 1. Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci do godz. 16.40
 1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbioru dziecka.

Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) nie odebrali dziecka ze świetlicy

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

 1. W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy wychowawca, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami (opiekunami prawnymi) bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 1. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 1. Gdy rodzic (opiekun prawny) lub inna osoba wskazana w karcie zapisu nie może odebrać dziecka, rodzic może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem tożsamości Wychowawca jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
 1. Nauczyciel sporządza notatkę służbową o zaistniałej sytuacji.
 1. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzice (opiekunowie prawni) zostają pouczeni, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, zostanie z nimi przeprowadzona rozmowa w obecności dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego, a w ostateczności nastąpi wykreślenie dziecka z listy uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej
 1. W sytuacji gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka, informuje kierownika świetlicy o zaistniałej sytuacji.
 1. Wychowawca jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) bądź też innych osób uprawnionych do odbioru dziecka. Do czasu wyjaśnienia sprawy dziecko pozostaje pod opieką wychowawcy . Po ustaleniu miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub innych opiekunów upoważnionych do odbioru ucznia, policja w obecności wychowawcy przekazuje dziecko rodzicom (opiekunom prawnym) bądź osobom upoważnionym.
 1. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych do odbioru ucznia, dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo – wychowawczy.

Procedura postępowania w przypadku, gdy osoba pod wpływem alkoholu lub innych używek chce odebrać dziecko ze świetlicy szkolnej

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, wychowawca świetlicy ma prawo odmówić wydania dziecka ze świetlicy i wezwać inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić kierownika świetlicy. W przypadku jego nieobecności powiadamia dyrektora szkoły, wychowawcę klasy do której uczęszcza dziecko lub pedagoga szkoły.
 2. Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową, którą przekazuje kierownikowi świetlicy. Kierownik informuje o sytuacji wychowawcę klasy.
 3. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka i nie zostanie ono odebrane do godz. 16.40 wdraża się „ Procedurę postępowania w przypadku, gdy rodzice (opiekunowie prawni) nie odebrali dziecka ze świetlicy”