Dzienny rozkład zajęć

6:40 – 8:00

 • zapisy uczniów do świetlicy

 • gry i zabawy stolikowe

 • rozmowy z dziećmi

 • spożywanie śniadania

8:00 – 12:30

 • zajęcia dydaktyczno – wychowawcze / kółka zainteresowań

 • pogadanki / spotkania z ciekawymi ludźmi

 • zajęcia dowolne według zainteresowań i potrzeb dzieci, zajęcia w małych grupach

 • zabawy ruchowe

11:30 – 14:00

 • obiady dla klas I – III według ustalonego harmonogramu

12:30 – 14:00

 • odpoczynek poobiedni, zajęcia czytelnicze, słuchowiska

 • odrabianie zadań domowych, powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji

 • udział w kółkach zainteresowań

 • zabawy konstrukcyjne

 • pogadanki

14:00 – 15:30

 • zabawy ruchowe na boisku szkolnym lub w sali

 • zajęcia dowolne według zainteresowań i potrzeb dzieci, zajęcia w małych grupach

 • bajki i filmy edukacyjne dla dzieci

 • zajęcia plastyczne

15:30 – 16:40

 • odrabianie zadań domowych

 • gry i zabawy planszowe, logiczne i pamięciowe

 • rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, rysowanie, kolorowanie

 • zabawy ruchowe / konstrukcyjne

 • prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci

Wszystkie zajęcia prowadzone są zgodnie z planem pracy świetlicy.

* Plan dnia może ulec zmianie w przypadku gdy:

– nastąpi zmiana planu lekcji lub organizacji planu pracy szkoły ( np. Dzień Wiosny, Dni Patrona )

– są zastępstwa doraźne

– jest absencja wychowawców

– są zajęcia dodatkowe.